תנאי שימוש לקנייה ומכירה באתר

תאריך עדכון אחרון: 27.8.20

אתר האינטרט GoLift שייך לחברת דיגיטלאב ח.פ 300605672 (“אנחנו”, “החברה” , “האתר). אנו שומרים את הזכות לשנות ולעדכן את התנאים האלה בכל זמן. כשזה קורה, נעדכן את העמוד שעליו התנאים נמצאים ואת תאריך העדכון האחרון בדף. אנו מעודדים אתכם לבדוק את העמוד הזה מעת לעת כדי להתעדכן.

על ידי פרסום מוצרים שלכם באתר שלנו למכירה (“החנות”) והשימוש שלכם ורכישות באתר (“המשתמש”, “הגולש”, “הלקוח”) golift.co.il אתם מסכימים לתנאים אלו. אם אתם לא מסכימים לתנאים כמו שהם כתובים כאן, נא להפסיק את השימוש באתר ובשירות. ההגדרה של השירות (“שירותים נלווים”, “שירותי האתר” וכדומה) היא כל שירות הקשור לאתר אשר ניתן מחוצה לו, כולל שיחות טלפון ואימייל עם נציגי האתר.

הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

 • הקדמה

החברה עשוייה לאפשר לחנויות לפרסם מוצרים פיזיים(כמו תוספים תזונה וציוד ספורט) או דיגיטלים (כמו כרטיסים לכנסים, או חבילות של אימונים אישיים) ולאפשר ללקוחות לרכוש את השירות או המוצר של החנות. התשלום יבוצע באתר שלנו באמצעות Paypal או Bit, ותוך 30 יום יועבר לחנות, מינוס העמלה שלנו(שמפורטת בסעיף 3.7ב). לאחר התשלום, יועברו פרטי ההזמנה והלקוח לחנות כדי שיוכלו לשלוח את המוצר או לספק את השירות.

 • פתיחת חנות והעלאת תכנים

2.1 על ידי הגשת בקשה לפתיחת חנות באתר, החנות מעניקה לחברה רשות לאסוף, להעתיק ולהציג את המידע מהאתר של החנות(אם קיים) באתר GoLift ובערוצים שיווקיים נלווים (כגון אימייל, מדיה חברתית).

כמו כן, החברה לא מתחייבת לאשר את הבקשה לפתיחת חנות ושומרת את הזכות לדחות או לסגור אותה לפי שיקול דעתה. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעולת הפלטפורמה לצרכי תחזוקה שוטפת ולצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה לחנות. 

2.2 החברה תיתן לחנות פלטפורמה שמאפשרת להעלות מוצרים למכירה, לקבל ולטפל בהזמנות ועוד. החברה תוכל לשנות את פונקציונליות ונראות הפלטפורמה והתצוגה שלה מעת לעת מבלי לעדכן את החנות.

לחנות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת עבודתה של הפלטפורמה, מכל סיבה שהיא.

 • התחייבויות והצהרות החנות

3.1 החנות מצהירה כי היא רשאית להציג ו/או לפרסם את המידע ו/או הנתונים באתר החנות,וכי היא בעלת כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, או בעלת רשיון לשימוש בחומרים אלו,  וכי פרסום ו/או הצגת המידע והנתונים ו/או כל נתון אודות המוצרים ו/או השירותים, וכן אספקת ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים הנעשית על ידו במסגרת אתר החנות, נעשים וייעשו על פי כל דין, לרבות על פי הנחיות משרד הבריאות, המסחר והתעשייה ו/או הנחיות כל רשות ממשלתית אחרת.

3.2 כי תמכור את המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, באופן שיעניק

לצרכנים אפשרות לקבל את המוצרים והשירותים באמצעות משלוח, אימייל או כל אמצעי אחר העומד לרשותה. 

3.3 מחיר המוצר ומחיר המשלוח שהחנות תציג בפלטפורמה יהוו את העלות הסופית שתיגבה מהלקוח ולא יהיו דמי טיפול או עמלות נוספות. כל עמלה נוספת יש לצרף למחיר המוצר. בנוסף – המחיר שהחנות תציג יהיה כולל מע”מ.

3.4 כי כל המידע והנתונים המוצגים ו/או שיוצגו בכל עת בפלטפורמה ויועלו על ידי החנות נאספו, נקבעו ומוצגים על ידי החנות בהתאם ובכפוף לכל דין, וכי הנתונים הנ”ל נכונים ומדויקים, וכן כי אין בנתונים הנ”ל משום הפרת זכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים, ו/או משום הטעית צרכן כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 6726

3.5 החנות מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית, טכנית או אחרת להתקשר בהסכם זה ולהתחייב על פיו, ואין בהתקשרותה בהסכם זה משום הפרת זכויות צד שלישי ו/או הוראות כל דין. 

3.6 מובהר כי החברה תוכל להשתמש במידע שתזין החנות בפלטפורמה בכל מקום שתחפוץ(כגון רשתות חברתיות, אימייל, ועוד), לשנות ולערוך את המידע ולהציג אותו כרצונה , ולחנות לא תהיה כל טענה על כך.

3.7 החנות מודעת לכך שלגולשים אולי תתאפשר לכתוב ולהציג באתר ביקורות חיוביות או שליליות על המוצרים, השירות ועל החנות. והחנות מסכימה לכך ומצהירה כי היא מוותרת בזאת ויתור מוחלט וגורף על כל טענה כלפי החברה בגין כך, לרבות טענה בגין לשון הרע ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, והיא פוטרת בזאת את החברה מכל אחריות לתוכנן של ביקורות כאמור ו/או לכל תוצאה מהן.

3.8 ידוע ומוסכם שהפעילות של החנות בפלטפורמה תפוקח ותבוקר על ידי החברה. החברה גם שומרת את הזכות לעבוד עם ארגוני צרכנים שונים ולפי בקשה להעביר אליהם כל פרט מידע של החנות שתמצא לנכון במקרה של תלונה או טענה כנגד החנות. החנות מצהירה שבמקרה כזה לא תהיה לה טענה או תביעה כנגד החברה.

3.9 לאחר הגשת הבקשה להקמת פטפורמת מסחר באתר לחנות, החנות תתבקש למלא פרטים נוספים(כדוגמת אך לא רק מדיניות משלוחים וביטולים). מובהר שחנות לא תוכל למכור מוצרים באתר לפני שתמלא את הפרטים הנדרשים.

 • תשלום ועמלות

4 הצגת המידע של החנות בפלטפורמה כרוכה ומותנית בשני סוגי תשלומים:

א – עלות חודשית של החבילה שמאפשרת הצגת מוצרים(מוצגת באתר). נכון לעכשיו השירות הוא ללא עלות. החברה שומרת את הזכות לשנות זאת בעתיד. במידה ותעשה זאת, תתריע במייל את החנויות לפחות חודש מראש.

ב – עמלה של 10% מהסכום כולל מע”מ על מכירת תוסף תזונה, 15% על מכירת ציוד כושר ו20% על פגישות ומוצרים דיגיטלים. בכל מכירה שמתבצעת באתר.הסליקה תתבצע באתר וסכום ההזמנות בכל חודש יועבר לחנות בהפחתת העמלה ב15 לחודש הבא.

 

4.1 מובהר שכל מקרה שבו החנות לא תשלם את העלויות לעיל, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.

בכל מקרה של אי תשלום, דחייה של כרטיס אשראי, או הפרה של התנאים, שומרת לעצמה החברה את הזכות להוריד את המידע של החנות מהאתר, לחסום את הגישה לפלטפורמה, ואף לדרוש תשלום בגין כל חוב או נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 • ביטול ההתקשרות

4.1 החנות תוכל לבטל את ההתקשרות ולבקש מהחברה למחוק את כל המידע מהפלטפורמה על ידי הודעה בכתב ל[email protected]. החנות תיסגר תוך 7 ימי עסקים מההודעה אך המידע לא יימחק לפני שהחברה וידאה שהחנות עמדה בכל התחייבותיה, לרבות תשלומים ואספקת סחורה ללקוחות.

4.2 על אף האמור בעיל, החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות ולחסום את הגישה של החנות לפלטפורמה במקרים הבאים:

4.2.1 החנות הפרה את התנאים בהסכם זה או בכל הסכם אחר הכרוך בשימוש באתר.

4.2.2. החנות הפרה הוראות חוק, דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות משרד המסחר והתעשייה וכל רשות אחרת

4.2.3 החנות לא שילמה לחברה את התמורה לפי הסכם זה במלואה ובמועדה ו/או כל סכום

אחר לו זכאית החברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין

4.2.4 החנות התבקשה להזין פרטים נוספים בפלטפורמה ולא עשתה כן.

4.2.5 החברה נדרשה ו/או נתבעה לפצות ו/או לשפות צד שלישי אחר בגין עניין הקשור או נובע

מפעילות ו/או התחייבויות החנות כאמור בהסכם זה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל

ו/או רשלנות של החנות.

4.2.6 החנות גרמה נזק ישיר או עקיף, כספי, תדמיתי או אחר לחברה.

4.2.7 .התקבלו בידי החברה תלונות מצדדים שלישיים כנגד החנות ו/או המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידה ו/או נודע לחברה כי החנות גרמה נזק, כספי או אחר, לצד שלישי כלשהו, אשר יצר קשר או רכש מוצר/שירות מהחנות בעקבות היחשפותו למידע ו/או נתונים הנוגעים לחנות, ואשר הוצגו באתר ו/או נכסים אחרים של החברה, מכל סוג שהוא.

4.2.8 נודע לחברה כי החנות מציגה באתר החנות מידע ונתונים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או מטעים ו/או שאינם עומדים בהוראות כל דין ו/או כל רשות, לרבות משרד המסחר והתעשייה, או מטעה צרכנים כהגדרת העניין בחוק הגנת הצרכן התשמ”א – .6726, או הפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

4.2.9 .החנות נקלעה לחדלות פירעון או החלו נגדה הליכי פירוק ו/או מינוי מפרק, כינוס נכסים ו/או מינוי כונס נכסים, הקפאת הליכים ו/או מינוי נאמן, או פשיטת רגל, לפי העניין.

4.2.10 החנות לא הוציאה קבלה ושלחה אותה לחברה תוך 30 יום מביצוע התשלום על ידי החברה.

4.2.11 החנות שלחה ללקוח אחד מהדברים המצוינים כאסורים לשליחה פה: https://help.golift.co.il/market/allow-send/

4.3 מובהר שבכל מקרה של סגירת החנות, החברה תשמור את המידע ותשתמש בו כפי שתראה לנכון על מנת לוודא שהחנות עמדה בכל התחייבויותיה.

4.4 בכל מקרה של חוב של החנות כלפי החברה או כלפי לקוחות שלא הוסדר תוך 30 יום מרגע ההודעה על החוב, תפעיל החברה אמצעים משפטיים כדי לגבות את התשלום, והחנות מתחייבת לשאת בהוצאות המשפטיות של גבייה/פעילות זאת.

 • התקשרות עם צדדים שלישיים

החנות מבינה ומסכימה שההתקשרות עם החברה אינה נעשית בבלעדיות, והחברה רשאית לעשות הסכמים דומים עם כל צד שלישי שתמצא לנכון, לרבות מתחרים של החנות, ללא הגבלה מכל סוג שהוא. כמו כן, החברה תוכל לשתף את המידע של החנות עם צדדים אלה, להציג אותו בפרופילים שלהם ובכל מקום אחר שתמצא לנכון.

להסרת ספק, אין לחנות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כספית ו/או אחרת, בקשר עם התקשרות החברה עם צדדים שלישים כנ”ל.

 • זכויות קניין וסודיות

6.1 החנות מתחייבת לשמור בסוד ולחייב את עובדיה וכל קבלן משנה מטעמה לשמור בסוד כל סוד מסחרי, מקצועי או טכני השייך לחברה אשר הגיע אליה במהלך ההתקשרות, במהלך הסכם זה וגם לאחריו.

6.2 החנות מצהירה כי אין בהסכם זה כדי להקנות לה זכות קניין כלשהי ו/או כל זכות אחרת בידע, בתוכנות, בפטנטים, בסימני מסחר, בפרוטוקולים ו/או בכל יישום אחר שתפעיל החברה במסגרת הסכם זה.

6.3 החנות מעניקה בזאת לחברה רשיון שימוש לא ייחודי בכל הנתונים שמופיעים ו/או מוצגים באתר החנות לרבות בסימני המסחר והשירות שלה

6.4 החנות מעניקה בזאת לחברה הרשאה למסור ולגלות לצד שלישי כלשהו הטוען להפרות זכויותיו על ידי החנות, כל מידע ו/או נתון אשר יתבקש על ידו, לרבות נתונים כספיים, כמות הקלקות, נתונים אודות מוצרים וכל נתון אחר הקשור ו/או רלוונטי להפרות הנטענות על ידי הצד השלישי.

 • אחריות

7.1 החנות מצהירה ומאשרת כי לחברה אין כל קשר לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או האחריות על המוצרים ו/או שירותים הנלווים לאספקת המוצרים והשירותים לרבות התקנתם ו/או כל שירות טכני אחר, המסופקים על ידי החנות ו/או מי מטעמה במסגרת מכירת המוצרים ו/או השירותים מאתר החנות, והחנות הנה האחראית הבלעדית לכל פגיעה ו/או נזק, כספי ו/או אחר, שייגרם, אם וככל שייגרם, לכל צד שלישי שהוא בגין מוצר ו/או שירות שרכש מהחנות, בין אם המוצר נרכש בדרך של רכישה מקוונת ובין אם נרכש בדרך אחרת.

7.2 החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה למידע או נתונים שמופיעים ו/או מוצגים בפלטפורמה על החנות, אשר נמסרו על ידי החנות ו/או נאספו על ידי המערכת, לרבות מחירים, מצגים מכל סוג שהוא,

פרסומות, טקסט ו/או תנאים להתקשרות בין צד שלישי כלשהו לבין החנות. להסרת כל ספק

מובהר במפורש כי החנות אחראית באופן בלעדי להתקשרות עם צד שלישי כלשהו לרבות

אספקת המוצר/ים ו/או השירותים לאחר רכישתם, טיב ואיכות המוצר/ים ו/או השירותים,

התשלום עבור המוצר/ים ו/או השירותים שנרכש/ו מהחנות ואבטחת מידע ו/או נתונים ו/או

פרטים שימסור צד שלישי כלשהו לצורך ו/או בעת רכישת מוצר ו/או שירות מהחנות

7.3 אם החברה ו/או מי מטעמה יתבעו ו/או יחויבו ו/או ידרשו לשלם ו/או לפצות צד שלישי כלשהו

בגין פגיעה או נזק, כספי או אחר, הנובע ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של החנות ו/או מי

מטעמה ו/או מהפרתה את הוראות הסכם זה, מתחייבת החנות לפצות ו/או לשפות את החברה

ו/או כל מי מטעמה בגין כל סכום שתאלץ או תידרש החברה ו/או מי מטעמה לשלם בגין ו/או

עקב תביעת הצד השלישי לרבות הוצאות משפט ו/או שכ”ט עו”ד, מייד עם קבלת דרישה

ראשונה מאת החברה ו/או מי מטעמה.

 • המחאה והסבה

החנות לא תהיה רשאית לשעבד, למשכן, להסב ו/או להמחות את זכויותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה לצד שלישי אחר(לדוגמא, לרכוש חבילת premium, ואז לפתוח פרופילים בשם עסקים אחרים), אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה..החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להסב זכויותיה לפי הסכם זה לצד שלישי אחר ובלבד שלא תיפגענה זכויות החנות לפי הסכם זה.

 • העברת פרטי לקוחות לחנות

      כדי לטפל בהזמנות ובפניות של לקוחות, החברה עשוייה להעביר ללקוח פרטים של הלקוחות באתר כגון, שם , טלפון, אימייל, כתובת ועוד. מובהר כי לחנות אין אישור להשתמש בפרטים אלו למטרות אחרות, וכל שימוש שתעשה בפרטים אלו ייעשה על אחריותה הבלעדית.

 • סכסוכים והחזרים כספיים.

10.1 בעת פתיחת הפלטפורמה לחנות אנו מעודדים אתכם להזין במקומות המיועדים לכך את מדיניות המשלוחים, החזרים כספיים ושירות הלקוחות שלכם. 

10.2 אם לקוח ביקש מכם החזר כספי ואתם מסכימים, תוכלו לבקש החזר דרך ממשק הניהול בפלטפורמה. אנו נחזיר את הכסף ללקוח תוך 7 ימי עסקים ולא תהיו זכאים לעמלה על המכירה. 

10.2.1 אם כבר שילמנו לכם את העמלה, תידרשו להחזיר לנו אותה לפני ביצוע ההחזר הכספי. במידה ולא השבתם לנו את העמלה תוך 7 ימי עסקים, אנו נחזיר ללקוח את מלוא הסכום, ובמידה ונראה לנכון, נבטל את ההתקשרות איתכם. בנוסף לכך אנו עשויים לדרוש את העמלה באמצעים משפטיים. במקרה כזה החנות מסכימה לקחת על עצמה כל תשלום נוסף שהחברה שילמה כדי לגבות את החוב.

10.3 אם לקוח ביקש מאיתנו דרך האתר החזר כספי על הזמנה שבוצעה דרככם, אנו עשויים ליצור איתכם קשר כדי לברר את הסיבה. במידה והפרתם את אחד התנאים בהסכם זה, נחזיר ללקוח את הכסף ונפעל כמפורט בסעיף 10.2 ו10.2.1 

10.3.1 אם הלקוח ביקש החזר כספי ולדעתינו לא הפרתם את תנאי השימוש, לא נחזיר את הכסף ללקוח. למרות זאת, אם נראה כמות חשודה של בקשות להחזר כספי, הדבר עלול לגרום לחסימת חשבונכם.

 • שונות

. כל הודעה שתימסר ביד או תישלח בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני שאיתו נרשמה החנות לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל. 

כל סכסוך משפטי בין הצדדים יוכרע בבית משפט באיזור המרכז.